Obveznice so bile izdane v zaprti izdaji, izdajatelj je 10. aprila 2002 pridobil dovoljenje ATVP za organizirano trgovanje. Letna obrestna mera je fiksna in znaša 6,25%, obresti se obračunavajo na proporcionalen način. Dospelost obveznic je pet let od začetka obrestovanja. Obresti se obračunavajo od 1.8.2001 dalje in se izplačujejo enkrat letno vsakega 1.8.. Prvi kupon zapade v izplačilo 1. avgusta 2002. Izplačilo glavnice in zadnjega kupona se bo izvršilo ob zapadlosti obveznice, to je 1. avgusta 2006. Skrajšana oznaka za potrebe trgovanja je PRB5, ISIN koda SI 002210153 7. Prvi dan trgovanja prek BTS je petek, 26. april 2002. Vse ostale informacije o vrednostnem papirju in izdajatelju so navedene v prospektu za organizirano trgovanje z obveznicami 5. emisije Probanke d.d.. Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana V Ljubljani, 22. aprila 2002
Nazaj