Obveznice ne vsebujejo pravice izdajatelja do odpoklica pred dospelostjo in pravice kupca do predčasnega unovčenja svoje terjatve. Datum dospetja obveznic je 19. april 2017. Obresti se obračunavajo po fiksni 5,625 % letni obrestni meri na linearni način. Nominalna vrednost obveznic se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja, obresti pa se plačujejo enkrat letno za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, vsakega 19.4., oz. v kolikor datum dospetja ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. ISIN koda obveznic je SI 000210167 1. Datum začetka trgovanja v borzni kotaciji je torek, 30. april 2002. Vsi ostali podatki o obveznicah so navedeni v Prospektu obveznice Republike Slovenije RS38. Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana V Ljubljani, 24. aprila 2002
Nazaj